Tạo hàm VBA cắt tên, họ, họ đệm trong Excel

Tôi giới thiệu với các bạn cách viết các hàm Cắt tên, Cắt họ, Cắt họ đệm trong Excel bằng ngôn ngữ VBA.
+    Bước 1: Mở chương trình Microsoft Excel.
+    Bước 2: Vào Menu Tool\Macro\Visual Basic Editor. (Hoặc ấn tổ hợp phím Alt + F11). Xuất hiện cửa sổ Microsoft Visual Basic.
          

 
+    Bước 3: Vào Menu Insert\Module. Xuất hiện cửa sổ Code
 
 
+    Bước 4: Nhập đoạn Code phía dưới vào trong cửa sổ Code (Hình 2)
‘Bắt đầu đoạn Code
Function CatTen(str As String) As String
    Dim mlen As Long
    Dim i As Long
    mlen = Len(str)
    For i = mlen To 1 Step -1
        If Mid(str, i, 1) = " " Then
            Exit For
        End If
    Next
    If i <> 0 Then
        CatTen = Trim(Mid(str, i + 1, mlen - i))
    Else
        CatTen = Trim(str)
    End If
End Function
 
Function CatHo(str As String) As String
    Dim mlen As Long
    Dim i As Long
    mlen = Len(str)
    For i = 1 To mlen
        If Mid(str, i, 1) = " " Then
            Exit For
        End If
    Next
    If i <> 0 Then
        CatHo = Trim(Mid(str, 1, i - 1))
    Else
        CatHo = Trim(str)
    End If
End Function
 
 Function CatHoDem(str As String) As String
    Dim mlen As Long
    Dim i, j, k As Long
    mlen = Len(str)
    k = 0
    For i = mlen To 1 Step -1
        If Mid(str, i, 1) = " " Then
            Exit For
        End If
        k = k + 1
    Next
    For j = 1 To mlen
        If Mid(str, j, 1) = " " Then
            Exit For
        End If
        k = k + 1
    Next
    If i <> 0 Then
        CatHoDem = Trim(Mid(str, j, mlen - k))
    Else
        CatHoDem = Trim(str)
    End If
End Function ‘Kết thúc đoạn Code 
+    Bước 5: Quay trở lại màn hình làm việc chính của Excel bằng cách vào Menu File\Close And Return to Microsoft Excel (Hoặc ấn tổ hợp phím Alt + Q).
+    Bước 6: Sử dụng những hàm chúng ta đã tạo
 
 
 
-   Tại ô B1 ta có Họ và tên 1 người như ở Hình 3
-    Bây giờ ta chỉ muốn cắt tên của người đó, ta sẽ làm như sau:
-    Đưa vệt sáng đến ô B2, nhập vào hàm =Catten(B1) và ấn Enter kết quả ô B2 có giá trị là Thảo
-    Nếu chúng ta muốn cắt Họ thì dùng hàm Catho, muốn cắt Họ đệm thì dùng hàmCathodem